اگر واقعا بر این باورید که به نمرات مهارت های رایتینگ و اسپیکینگ شما کمتر از حد واقعی آن نمره داده شده است، می توانید با در نظر گرفتن موارد زیر درخواست اتراض به نمره یا EOR خود را به مرکزی که در آن آزمون آیلتس داده اید ارسال کنید:

  • رسیدگی به درخواست EOR ممکن است تا 7 یا 8 هفته طول بکشد.
  • برای ارسال درخواست EOR تا 6 هفته از تاریخ دریافت نتایج فرصت دارید
  • برای درخواست EOR می توانید به نمرات یک یا تمام مهارت ها اعتراض بزنید.
  • بدرخواست EOR به نمرات لیسنینگ و ریدینگ کاری بیهوده است.
  • اگر نمره شما پس از اعتراض افزایش پیدا کند، مبلغ درخواست EOR به شما مسترد خواهد شد و در غیر این صورت مبلغی به شما بازگشت داده نخواهد شد.
  • بعید است ه نمره یا نمرات شما بیش از نیم نمره افزایش داشته باشد.
  • اگر 2 نمره اختلاف بین نمرات مهارت های شما وجود داشته باشد، به طور خودکار نمره شما دبل شده است و در این حالت درخواست EOR توصیه نمی شود.