اگر نمی توانید به سرعت سوال اگزمینر را پاسخ دهید نگران نباشید! در زندگی روزمره هم این اتفاق امری طبیعی است و ممکن است برای جواب دادن به یک سوال به فکر کردن نیاز داشته باشید. معمولا سوالات سخت به فکر کردن بیشتری نیاز دارند. برای این کار توصیه می کنیم از فیلترهای رایج مانند عبارات زیر استفاده کنید:

Examiner question: What would you do if there was an earthquake?

Possible Test-taker answers using conversational fillers:

  • If there was a natural disaster like an earthquake, I would do many things. The first thing I ould do in this situation is...
  • If this happened, there are lots of things I would do. One thing I would do is...

این عبارات نه تنها برای شما وقت می خرند تا فرصت فکر کردن داشته باشید بلکه مکالمه شما با اگزمینر را طبیعی تر می کنند. اگر به مکالمات روزمره انگلیسی زبان ها دقت کنید، متوجه خواهید شد که آن ها نیز از این فیلرها برای فکر کردن و پاسخ دادن به سوالات استفاده می کنند.