نگران نباشید! هدف آزمون شفاهی تست کردن قدرت برقراری ارتباط و مکالمه شماست پس در حالت مکالمه روزمره و طبیعی هم ممکن است شرایطی ایجاد شود که معنی یک کلمه را ندانید. در این حالت می توانید از اگزمینر بخواهید معنای کلمه جدید را برای شما توضیح بدهد.

مثال:

Examiner: Do you wear a toque in the winter?

Test-taker: Huh? Could you repeat that please?

Examiner: Do you wear a toque in the winter?

Test-taker: What does toque mean?

Examiner: A toque is a winter hat.

دیالوگ بالا یک مکالمه طبیعی است که ممکن است در زندگی روزمره هم اتفاق بیوفتد و ندانستن معنای یک کلمه اثیری بر نمره کلی شما نداشته باشد.