برخی از داوطلبین در بخش های متفاوت آزمون اسپیکینگ بطور بدون وقفه صحبت می کنند تا ممتحن صحبت کردن آنها را قطع کند. شاید این دسته از داوطلبین فکر می کنند نمره بهتری کسب می کنند اما به هیچ وجه اینطور نیست.

برای پاسخگویی به سوالات اسپیکینگ باید ذهنیت مناسبی از زمان اشته باشید. به عنوان مثال باید بدانید که بطور متوسط بیان 15 الی 18 جمله در بخش دوم آزمون حدود 1:30 یا 1:45 دقیقه، البته با توجه به سرعت بیان شما، خواهد بود. پس بهتر است در هر بخش از آزمون متناسب با سوالات پاسخ بدهید و ذهنیت خود از زمانبندی سوالات را تنظیم کنید. بعنوان مثال برای پاسخگویی به سوالات بخش اول، معمولا یک یا دو جمله برای هر سوال کافیست و نیاز به زیاده گویی بیشتر نیست.

وقتی احساس می کنید که به سوال بطور کامل پاسخ داده اید، با اعتماد به نفس توقف کنید و لبخند بزنید. لبخد زدن باعث افزایش نمره شما نمی شود بلکه این کار سیگنالی است مبنی بر اینکه شما برای پاسخگویی به سوال بعدی آماده هستید.

برای توضیحات بیشتر و مثال های عملی به جزوه اسپیکینگ مرجعه نمایید.