نمونه خوب کیو کارت پارت ۲ آزمون شفاهی آیلتس بهمراه جواب با نمره ۷ به بالا

people

احسان سعیدپور

  Describe a book that you enjoyed reading because you had to think a lot.

  You should say

  • What this book was
  • Why you decided to read it
  • what reading this book made you think about

  and explain why you enjoyed reading this book.

  • به موضوع فکر کنید، نت برداری کنید.
  • صدای خود را ضبط کنید.
  • به صدای خود گوش کنید.
  • با رفع اشکالات، دوباره صدای خود را ضبط کنید و به تمرین ادامه دهید.

  مقالات مرتبط با نمونه خوب کیو کارت پارت ۲ آزمون شفاهی آیلتس بهمراه جواب با نمره ۷ به بالا