روزی چند ساعت برای آیلتس باید مطالعه کرد؟

میزان زمان مورد نیاز برای مطالعه در روز رابطه مستقیمی با نمره مطلوب، قدرت فراگیری، میزان مشغله کاری و تحصیلی و محدودیت های زمانی داوطلبین آزمون دارد و نمی توان از یک نسخه واحد برای همه افراد استفاده کرد. در مرحله آمادگی برای آزمون کیفیت مفید بودن مطالعه و کمیت یا میزان مطالعه هر دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعنوان مثال برای کسب نمره هفت در یک بازه زمانی شش الی هشت ماهه با سطح زبان متوسط به بالا، چیزی حدود سه الی چهار ساعت مطالعه روزانه بصورت شش روز در هفته، شش روز مطالعه و یک روز جمع بندی و دوره مطالب و استراحت، توصیه می شود. دقت کنید این صرفا یک مثال است و شاید با توجه به مواردی که بالا ذکر شده برای شخص شما بهترین زمانبندی نباشد.