آزمون آیلتس در چهار بخش برگزار می شود.

بخش مهارت شنیداری از 40 سوال در 4 قسمت تشکیل شده و زمان کل این بخش 30 دقیقه به همراه 10 دقیقه نهایی وقت اضافه برای منتقل کردن پاسخ ها از برگه سوالات به برگه پاسخ نامه می باشد.

بخش مهارت خواندن و درک مفاهیم در هر دو نوع آکادمیک و جنرال از 40 سوال در 3 قسمت کلی تشکیل شده و زمان کل این بخش 60 دقیقه بدون وقت اضافه برای انتقال پاسخ ها به برگه پاسخ نامه لحاظ شده است.

بخش مهارت نوشتن در هر دو نوع آکادمیک و جنرال از 2 قسمت کلی در نوع نوشتار 150 و 250 کلمه ای به ترتیب هر کدام در مدت زمان 20 و 40 دقیقه تشکیل شده. نگارش 150 کلمه ای در نوع آکادمیک بصورت نامه نگاری بوده و نگارش 250 کلمه ای بصورت انشا نویسی می باشد.

بخش مهارت صحبت کردن از 3 قسمت کلی تشکیل شده و زمان کلی این بخش 11 الی 14 دقیقه می باشد.