قوانین عمومی

 • قوانین استاندارد را دنبال کنید.
 • ساده تر همیشه بهتر است. به حداقل ممکن پیچیدگی را کم کنید.
 • از پاک کردن کد تا یافتن راهکار بهتر خودداری کنید. همیشه به ریسک یک مشکل نگاه کنید.

قوانین قابل فهم بودن

 • استوار باشید؛ اگر چیزی را به روش خاصی انجام می دهید، همه چیزهای مشابه را به همان روش انجام دهید.
 • از متغیرهای توضیحی استفاده کنید.
 • از شرایط منفی خودداری نمایید.

قوانین طراحی

 • داده های قابل تنظیم را در سطوح بالا نگه دارید.
 • پلی مورفیسم را به if/else ترجیح دهید.
 • کدهای چند thread را جدا نمایید.
 • از dependency-injection استفاده کنید.
 • یک کلاس باید فقط وابستگی مستقیم خود را بداند.

قوانین نام گذاری

 • نام های توصیفی و یکنواخت را انتخاب کنید.
 • از اسم های معنادار استفاده کنید.
 • از نام های قابل تلفظ و قابل جستجو استفاده کنید.
 • بجای استفاده از اعداد متغیر از نام های ثابت استفاده کنید.
 • از رمزگذاری اضافه کردن پیشوند و تایپ اطلاعات اجتناب کنید.

قوانین توابع

 • کوچک
 • یک چیز را انجام دهد.
 • استفاده از نام های توصیفی
 • استفاده از آرگومان های کمتر
 • عوارض جانبی نداشته باشد.

قوانین کامنت گذاری

 • همیشه سعی کنید توضیحاتی را برای درک خود در کد بگذارید.
 • از کامنت های بیهوده بپرهیزید
 • به عنوان توضیح مقصود و کد استفاده کیند
 • به منظور هشدار از پیامدها استفاده کنید.

قوانین سورس کد

 • مفاهیم را به صورت عمودی مرتب سازی نمایید.
 • متغیرها را نزدیک به جایی که می خواهید استفاده کنید تعریف نمایید
 • توابع وابسته باید نزدیک به هم باشند.
 • توابع مشابه باید نزدیک به هم باشند.
 • از طولانی شدن خط کدها بپرهیزید.
 • کدها را قطعه قطعه نکنید.