دسته بندی تنوع گرامری در اسپیکینگ

people

علم برتر

  اگر در بند دسکریپتر به ستون grammatical range مراجعه نمایید، با این دسته بندی مواجه خواهید شد:

  نمره 6:

  استفاده کردن از ترکیب ضعیفی از جملات ساده و پیچیده با امکان وجود اشتباهات مکرر که حتی ممکن است به معنا آسیب نرساند.

  نمره 7:

  استفاده کردن از جملات و ساختارهای پیچیده که به نحو انعطاف پذیری مرتبط با موضوع است، علی رغم وجود اشتباهات گرامری انگشت شمار.

  نمره 8:

  استفاده کردن از دامنه گشترده از ساختارها و جملات به نحوی که اکثر جمات از لحاظ گرامری صحیح باشد و ایراد های سیستماتیک در گرامر دیده نشود.

  در نمره 6 علیرغم این که داوطلب از گرامر های ساده و پیچیده استفاده می کند، اشتباهات قابل توجه گرامری و ساختاری دارد به نحوی که این اشتباهات ممکن است در حین مکالمه چندین بار تکرار شود که این امر دال بر سیستماتیک (تکرار پذیر) بودن این اشکلات دارد.

  در نمره 7 داوطلب به نحو قابل قبولی از ترکیب ساختارهای ساده و پیچیده در مکالمه خود استفاده می کند علیرغم این که ارادات انگشت شمار گرامری و ساختاری هم در مکالمه وی مشخص است.

  در نمره 8 داوطلب از گرامر و ساختارهای متنوع گرامری به درستی و به راحتی استفاده می کند و به دلیل تکراری نبودن و تیپ اشتباهت نمی توان آن ها را اشتباهات گرامری سیستماتیک تلقی کرد.

  چگونه می توانید متوجه شوید که شما در کدام گروه قرار دارید؟

  برای این که متوجه شوید دامنه و دانش گرامری شما در کدام دسته قرار دارد، پیشنهاد می کنیم ابتدا یک نمونه خوب از یک کارت پارت دوم اسپیکینگ با نمره 7 یا 8 را انتخاب کنید و بعد با توجه به موضوع کارت، جواب خود را از لحاظ تنوع ساختارهای گرامری با آن نمونه خوب مقایسه کنید.

  مقالات مرتبط با دسته بندی تنوع گرامری در اسپیکینگ